આજનું લેશ2018ન : તા 12/10/2018

0
31

આજનું લેશન 2018 : તા 12/10/2018

ધોરણ 1 :- 1 થી  10 સંખ્યા શબ્દોમાં અને અંકોમાં

ધોરણ :2 :- 1 થી 50 સંખ્યા શબ્દોમાં અને અંકોમાં 

ધોરણ 3 :- ગુજરાતી મહિનાઓના નામ લખવા અને તૈયાર કરવા 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here